กฎระเบียบ

  • ไม่มีหลายบัญชี
  • ไม่มีการใช้บอท
  • ไม่มีสแปมในชุมชน
  • ไม่มีภาษาที่แสดงความเกลียดชังในชุมชน
  • คำตอบแบบสำรวจที่จริงจังเท่านั้น
  • ไม่มีการเร่งในการสำรวจ
  • ไม่มีการปรับเปลี่ยนระบบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
  • ไม่มีการฉ้อโกงหรือพยายามแฮ็ก

Ebuno มีสิทธิ์ล็อคบัญชีผู้ใช้หากไม่ปฏิบัติตามกฎ